Ordenança metropolitana de rehabilitació

 

 

Prėleg

 

Títol I. Disposicions generals

Capítol 1r. Preliminar

Capítol 2n. Les actuacions de rehabilitació

 

Títol II. Marc urbanístic

Capítol 1r. De les zones i les edificacions

Capítol 2n. De les situacions disconformes i fora d’ordenació

 

Títol III. Les normes d’edificació

Capítol 1r. De les obres

Capítol 2n. De les instalŠlacions

Capítol 3r. Dels serveis

 

Títol V. Les llicŹncies i la documentació tŹcnica

Capítol 1r.

 

Disposició final

 

 

Ordenança metropolitana de rehabilitació