Ordenança metropolitana de publicitat

 

 

Preˆmbul

 

Cap’tol 1. Definici—. Classificaci—

Article 1. Significat dels conceptes utilitzats

Article 2. Classificaci— de les activitats publicitˆries

 

Cap’tol 2. Llicncies per activitats publicitˆries

Article 3. Subjecci— a la llicncia

Article 4. Carˆcter de les llicncies dÕactivitats publicitˆries

Article 5. Activitats sobre bŽns de naturalesa pœblica

Article 6. Terminis de la llicncia

Article 7. Contingut de la llicncia

Article 8. Condicions especials de la llicncia

Article 9. Procediment especial; la Comissi— Tcnica Assessora de Publicitat

 

Cap’tol 3. Del Rgim del s˜l i de les zones del PGM

Article 10. Ëmbit urbˆ de lÕOrdenana

Article 11. Activitats publicitˆries en s˜l no urbanitzable

Article 12. Activitats publicitˆries en s˜l urbanitzable

 

Cap’tol 4. Protecci— de lÕentorn i del medi ambient

Article 13. Adaptaci— f’sica i esttica de les instalálacions

Article 14. Protecci— de lÕentorn i del medi ambient

 

Cap’tol 5. Regulaci— de les activitats publicitˆries i de les seves instalálacions

Article 15. Activitats publicitˆries en el mobiliari urbˆ

Article 16. Activitats publicitˆries a les construccions a la via pœblica

Article 17. Activitats publicitˆries en elements sortints no permanents

Article 18. Condicions dels objectes publicitaris

Article 19. Ordenances Municipals

Article 20. Instalálacions especials

 

Cap’tol 6. Mesures de protecci— de la legalitat urban’stica i del consumidor

Article 21. Del contingut del missatge publicitari

Article 22. Circumstˆncies agreujants, registre municipal dÕinfraccions

Article 23. Responsabilitat

 

Disposicions transit˜ries

 

 

Ordenança metropolitana de publicitat