Modificacions de les normes urbanístiques

 

 

Badalona

 

1. Modificació de l’article 238 de les Normes Urbanístiques del PGM en l’ąmbit del municipi de Badalona, de 22 d’abril de 2002 (DOGC de 11/06/02)

 

Barcelona

 

1. Modificació del Pla General Metropolitą sobre definició i regulació de la nova zona de dotació hotelera (clau 10), de 6 d’octubre de 1989 (DOGC núm. 1208 de 18/10/89)

 

2. Modificació de les Normes del Pla general metropolitą per a la regulació de l’ús d’aparcament a Barcelona, de 12 de novembre de 1992 (DOGC núm. 1690 de 04/01/93)

 

3. Modificació del PGM en relació amb la modificació dels usos de les zones qualificades com a clau 14b, zones de remodelació privada, de Barcelona, de 23 de juliol de 1998 i de 2 de febrer de 1999 (DOGC núm. 2879 de 30/04/99)

 

4. Modificació de l’article 225 de les Normes urbanístiques del PGM per a la regulació de la implantació de l’ús d’habitatge en planta baixa, a Barcelona, de 13 de gener de 1999 (DOGC núm. 2819 de 3/02/99)

 

5. Modificació del Pla general metropolitą per a la renovació de les ąrees industrials de Poble Nou, districte d’activitats 22@BCN, de Barcelona, de 27 de juliol del 2000 (DOGC núm. 3239 de 5/10/00)

 

6. Modificació puntual de les Normes urbanístiques del PGM per a l’adequació del rŹgim urbanístic del conjunt especial de l’Eixample, creació de la qualificació 13 Eixample, a Barcelona, de 12 de desembre del 2000 (DOGC núm. 3316 de 30/01/01)

 

7. Modificació del PGM per a la definició dels nous equipaments residencials, habitatge per a joves, a Barcelona, de 5 de juny de 2001 (DOGC núm. 3460 de 27/08/01)

 

8. Modificació del PGM per a la protecció del patrimoni arquitectėnic de Barcelona, de 26 de novembre de 2001 (DOGC núm. 3531 de 11/12/01)

 

9. Modificació puntual de les Normes urbanístiques del PGM per a la previsió d’aparcaments per a vehicles de dues rodes en els edificis (articles 298, 299 i 300 i Disposició Addicional tercera) al terme municipal de Barcelona, de 5 de maig de 2003 (DOGC núm. 3957 de 29/08/03)

 

10. Modificació de les Normes Urbanístiques del PGM per a l’ordenació de l’edificació aēllada, de Barcelona, de 20 d’octubre de 2004 (DOGC núm. 4277 de 10/12/04)

 

11. Modificació de les Normes Urbanístiques del PGM en relació al nombre mąxim d’habitatges per parcelŠla, dins del terme municipal de Barcelona, de 20 d’octubre de 2004 (DOGC núm. 4277 de 10/12/04)

 

12. Modificació del PGM per a la regulació del desenvolupament dels sėls d’equipament en la zona d’influŹncia del Parc de Collserola, de 20 d’octubre de 2004 (DOGC núm. 4279 de 14/12/04)

 

Cerdanyola del VallŹs

 

1. Ordenanća complementąria de les metropolitanes relativa als articles 307 i 308 de les N.U. del PGM, de 22 de novembre de 1995 i  26  de juny de 1996 (DOGC de 04/09/96)

 

2. Norma complementąria de les metropolitanes relativa als articles 342.1, 342.8 i 343.3 de les N.U. del PGM, de 21 de maig de 1997 (DOGC de 15/07/97)

 

3. Ordenanća sobre instalŠlació d’antenes com a norma complementąria dels articles  239.3.e.  i  251.3.d.  de les Normes Urbanístiques del PGM a Cerdanyola del VallŹs, de 15 de juliol de 1998 i 20 de gener de 1999 (DOGC núm. 2879 de 30/04/99)

 

Cornellą de Llobregat

 

1. Modificació del Pla General Metropolitą a l’ąmbit de la parcelŠla del cinema Avenida, del terme municipal de Cornellą de Llobregat, de 25 d’octubre de 1989 (DOGC núm. 1250 de 02/02/90)

 

El Prat de Llobregat

 

1. Modificació del Pla general metropolitą de Barcelona al sector comprŹs entre l’autovia de Castelldefels i l’accés a l’aeroport, al terme municipal del Prat de Llobregat, de  29 de juny de 1989 (DOGC núm. 1218 de 13/11/89)

 

L’Hospitalet de Llobregat

 

1. Ordenanća complementąria de l’article 225 de les Normes Urbanístiques del PGM, d’aplicació a les edificacions en Zones Industrials amb aquest ús, a L’Hospitalet de Llobregat, de 23 de gener de 1991 (DOGC núm. 1423 de 25/03/91)

 

2. Modificació de la Normativa Urbanística del PGM referent a aparcaments, a L’Hospitalet de Llobregat, de 23 de maig de 2000  (DOGC núm. 3175 de 05/07/00)

 

3. Modificació puntual del PGM per a la definició dels nous equipaments residencials – habitatges per a joves, al terme municipal de L’Hospitalet de Llobregat, de 30 de marć de 2004 (DOGC núm. 4120 de 27/04/04)

 

Ripollet    

 

1. Ordenanća municipal sobre previsió d’aparcament en edifici d’habitatge, al terme municipal de Ripollet, de 8 de maig de 1991 (DOGC núm. 1491 de 9/09/91)

 

Sant Joan Despí

 

1. Ordenanća sobre aparcaments en edificis de nova construcció, a Sant Joan Despí, de 24 de gener de 1990 (DOGC núm. 1283 de 25/04/90)

 

2. Modificació del PGM, pel que fa a la regulació d’aparcaments en edificis de nova construcció a Sant Joan Despí, de 22 de novembre de 2000 (DOGC núm. 3348 de 15/03/01)

 

Santa Coloma de Gramenet

 

1. Modificació dels articles 225, 298, 299 i 300 de les Normes Urbanístiques del PGM, per a la regulació de l’ús d’habitatge en planta baixa i previsió d’aparcaments en els edificis, a Santa Coloma de Gramenet, de 20 de juny de 2002 (DOGC núm. 3723 de 19/09/02)

 

El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans i Gavą

 

1. Modificació puntual del Sistema Aeroportuari del PGM, als termes municipals del Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans i Gavą, de 6 de marć de 2001 (DOGC núm. 3361 de 03/04/01)

 

 
 

Modificacions de les normes urbanístiques