Normes urbanístiques del Pla General Metropolità

 

 

Títol I. Disposicions de carącter general

Capítol 1r. De l’ąmbit, aplicació i vigŹncia del Pla general

Capítol 2n. Del desenvolupament del Pla general

Capítol 3r. De l’execució del planejament

Capítol 4t. De la vigŹncia del Pla general

Capítol 5Ź. De les llicŹncies urbanístiques

 

Títol II. RŹgim urbanístic del sėl

Capítol 1r. Disposicions comunes

Capítol 2n. RŹgim del sėl urbą

Capítol 3r. RŹgim del sėl urbanitzable programat

Secció 1a. Disposicions generals

Secció 2a. Zones de centres direccionals (11)

Secció 3a. Zona de desenvolupament urbą, intensitat 1 (19)

Secció 4a. Zona de desenvolupament urbą, intensitat 2 (20b)

Secció 5a. Zona de desenvolupament industrial (22b)

Capítol 4t. RŹgim del sėl urbanitzable no programat

Secció 1a. Disposicions generals

Secció 2a. Zona de desenvolupament urbą opcional, intensitat 3 (21)

Secció 3a. Limitacions

Capítol 5Ź. RŹgim del sėl no urbanitzable

Secció 1a. Disposicions comunes

Secció 2a. Verd privat d’interŹs tradicional (8b)

Secció 3a. Rústic protegit de valor agrícola (24)

Secció 4a. Lliure permanent (26)

Secció 5a. ňrea forestal (30)

 

Títol III. Sistemes

Capítol 1r. Disposicions generals

Capítol 2n. Sistemes generals de comunicació i les seves zones de protecció

Secció 1a. Disposicions generals

Secció 2a. Sistema general portuari (1)

Secció 3a. Sistema general aeroportuari (2)

Secció 4a. Sistema general ferroviari (3)

Secció 5a. Sistema viari bąsic (5)

Capítol 3r. Sistema general d’espais lliures

Secció 1a. Disposicions generals

Secció 2a. Parcs urbans (6)

Secció 3a. Parcs forestals (27) (28) (29)

Capítol 4t. Equipaments comunitaris i Serveis tŹcnics metropolitans

Secció 1a. Disposicions generals

Secció 2a. Equipaments comunitaris (7)

Secció 3a. Cementiris comarcals (25)

Secció 4a. Serveis tŹcnics metropolitans

 

Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà

Capítol 1r. Disposicions generals

Capítol 2n. De les disposicions comunes als tipus d'ordenació

Secció 1a. Normes aplicables a tots els tipus d’ordenació de l’edificació

Secció 2a. Normes aplicables a l’edificació segons alineacions de vial

Secció 3a. Normes aplicables al tipus d’ordenació d’edificació aēllada

Secció 4a. Normes aplicables al tipus d’ordenació segons volumetria específica

Secció 5a. Normes aplicables al tipus d’ordenació tridimensional

Capítol 3r. Règim dels usos

Secció 1a. Disposicions generals

Secció 2a. Disposicions sobre l’ús industrial

Secció 3a. ňrees extractives

Secció 4a. Disposicions sobre estacionaments i aparcaments

Secció 5a. Reglamentació detallada dels usos al sėl urbą

Capítol 4t. Zones

Secció 1a. Norma preliminar

Secció 2a. Zona de nucli antic (12)

Secció 3a. Zona de densificació urbana: subzona I, intensiva i subzona II, semiintensiva

Secció 4a. Zona de conservació de l’estructura urbana i edificatėria (15)

Secció 5a. Zona subjecta a ordenació volumŹtrica (18)

Secció 6a. Zona d’ordenació en edificació aēllada (20a)

Secció 7a. Zona de verd privat protegit (8a)

Secció 8a. Zona industrial (22a)

Secció 9a. Zona de remodelació (14a i 14b)

Secció 10a. Zona de renovació urbana: Rehabilitació (16)

Secció 11a. Zona de renovació urbana en transformació de l’ús (17)

 

Disposicions transitėries

Disposicions addicionals

Disposicions finals

 

Normes urbanístiques del Pla General Metropolità