Ordenances metropolitanes d'edificació

 

 

Títol preliminar. Disposicions de carącter general

 

Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sėl

Capítol 1r. Informació urbanística

Capítol 2n. Disposicions generals sobre les llicŹncies

Capítol 3r. Procediment per a la resolució de les solŠlicituds de llicŹncia

Capítol 4t. Execució de les obres o instalŠlacions

 

Títol II. Ordenances d’aplicació a tota la zona metropolitana

Capítol 1r. Condicions d’habitabilitat

Secció 1a. Habitatges

Secció 2a. Locals comercials

Secció 3a. Oficines

Secció 4a. Indústries

Secció 5a. Hotels, apartaments i altres usos

Capítol 2n. Característiques estŹtiques de les edificacions

Capítol 3r. Prevenció d’incendis i instalŠlació d’estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament

Secció 1a. Prevenció d’incendis

Secció 2a. Estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament

Capítol 4t. Seguretat a la construcció

Secció 1a. Disposicions generals

Secció 2a. Edificis ruēnosos i enderrocaments

Capítol 5Ź. RŹgim de serveis

Secció 1a. Terrenys no edificables de propietat privada

Secció 2a. InstalŠlacions per a la recollida d’escombraries

Secció 3a. Aparells elevadors

Capítol 6è. Protecció de l'arbrat

 

Títol III. Disposicions complementąries de les Normes urbanístiques

Capítol 1r. Disposicions sobre edificació en general

Capítol 2n. Disposicions sobre ús industrial

Capítol 3r. Disposicions aplicables a la zona subjecta a ordenaci  volumŹtrica específica anterior

Capítol 4t. Especialitats exigides per les peculiaritats de cada municipi

 

Disposicions addicionals i transitėria

Taula de vigŹncies

Annexos I, II, III

Annex IV  

 

 

Ordenances metropolitanes d'edificació